ПРАВИЛА И УСЛОВИ

Општите услови за работа на онлајн продавницата beffino.com се изготвени во согласност со Законот за заштита на потрошувачите (ZVPot-UPB2), Регулативата за заштита на личните податоци (EU GDPR), Законот за заштита на личните податоци (ZVOP-1) и Законот за електронски комуникации (ZEKom-1 ), врз основа на препораките на Трговско-индустриската комора и меѓународните кодови за е-бизнис и утврдување на условите за купување производи преку веб-страницата. Со онлајн продавницата beffino.com, на која се објавени овие општи деловни услови, управува фирмата Пју доо, Трг свебоде 1А, 8340 Чрномељ, во понатамошниот текст „добавувач“. Ве советуваме да ги прочитате Условите за работа напишани подолу пред да ја користите онлајн продавницата. Општите деловни услови се однесуваат на работењето на онлајн продавницата beffino.com, правата на корисникот и онлајн продавницата и деловниот однос помеѓу beffino.com и клиентот. Купувачот е обврзан со општите услови кои важат во моментот на купувањето (поднесување на онлајн нарачката). При поставување на нарачка, корисникот посебно се потсетува на општите деловни услови и услови и ја потврдува неговата блискост со нив со поставување на нарачката.

ДОСТАПНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ

Давателот се обврзува секогаш да му ги дава на клиентот следните информации, дури и пред тој да биде обврзан со договорот или понудата: – идентитет на компанијата (име на фирма и седиште, број на регистар), – контакт адреси кои овозможуваат брза и ефикасна комуникација (email, телефон), – суштински карактеристики на стоки или услуги (вклучувајќи ги и услугите по продажбата и гаранциите), - достапност на производот (секој производ или услуга понудена на веб-страницата треба да биде достапна во разумен рок), – услови за испорака на производот или извршување на услугата (начин, место и рок на испорака), - сите цени мора да бидат јасно и недвосмислено определени и мора јасно да покажат дали веќе ги вклучуваат даноците и транспортните трошоци, - начинот на плаќање и испорака и периодот на важност на оваа информација, – временска важност на понудата, - периодот во кој сè уште е можно повлекување од договорот и условите за повлекување; дополнително, и за тоа дали и колку чини клиентот да го врати производот, – мора да се објасни постапката за жалба, вклучувајќи ги сите информации за контакт или одделот за услуги на клиентите.

ПОНУДА НА ПАРТИ

Поради природата на бизнисот преку Интернет, понудата на продавницата beffino.com се ажурира и се менува често и брзо. Наведената цена важи за онлајн купување во случај на итна 100% уплата при наплата, со банкарска трансакција или пејпал.

НАЧИНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Во продавницата beffino.com, давателот ги нуди следните начини на плаќање: – со готовина при наплата - со плаќање или кредитна картичка (Mastercard, Visa) – Пејпал

ЦЕНИ

Цените важат во моментот на нарачката и немаат дополнителна важност. Цените важат за плаќање со горенаведените начини на плаќање, под горенаведените услови. Сите цени вклучуваат ДДВ, освен ако не е поинаку изрично наведено. Договорот за купопродажба помеѓу давателот и купувачот се склучува во моментот кога давателот ќе ја потврди нарачката и купувачот ја добива првата електронска порака за статусот на неговата нарачка (со наслов Потврдена нарачка). Од овој момент, сите цени и други услови се фиксни и важат и за давателот и за купувачот. Лицето со информациите наведени при поставување на нарачката се смета за купувач. Договорот за продажба (првата електронска порака за статусот на нарачката) ќе биде зачуван во архивата на компанијата и во електронска форма на серверот на провајдерот beffino.com и ќе биде достапен за купувачот на негово барање. Давателот му испраќа на клиентот фактура во pdf формат на адресата на е-пошта на клиентот. Цената и сите трошоци поврзани со купувањето се детално наведени на фактурата. Купувачот е должен да ја провери точноста на податоците пред да ја изврши нарачката. Не ги земаме предвид приговорите дадени подоцна во врска со исправноста на издадените фактури.

ПОСТАПКА НА НАБАВКА

1. Редоследот во редица. По поднесувањето на нарачката, купувачот добива известување по е-пошта дека нарачката е прифатена во редот. Во оваа фаза, купувачот има можност да ја откаже нарачката преку е-пошта во рок од 1 час. 2. Нарачката е потврдена Давателот го известува купувачот по е-пошта за очекуваниот датум на испорака. Договорот за купување на нарачаните артикли помеѓу купувачот и давателот е неотповикливо склучен во оваа фаза. 3. Испратена стока Добавувачот ја пакува и испраќа стоката во ветениот рок и го информира купувачот за тоа преку е-пошта или телефон. Во гореспоменатата е-пошта, давателот исто така го упатува купувачот за политиката за враќање, како да постапи во случај на доцнење на испораката и во случај на поплака.

ИЗДАВАЊЕ ФАКТКИ

Онлајн продавницата beffino.com е онлајн продавница за малопродажба наменета за купувања од физички лица (B2C). Не дозволуваме продажба преку нашата онлајн продавница на правни лица (B2B). Доколку сакате да воспоставите B2B однос со нас и сакате да купите поголема количина од нашите производи, ве молиме контактирајте го нашиот агент преку е-поштата mk@beffino.com. Не се можни последователни корекции на името на партнерот по доставувањето на нарачката.

ПРАВО НА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ДОГОВОРОТ

Во случај на договори склучени на далечина или надвор од просториите, потрошувачот има право, во согласност со ZVPot, да не извести во рок од 30 дена од ПРИФАЌАЊЕТО дека се повлекува од договорот, без да мора да даде причина за својата одлука. . Потрошувач е физичко лице кое стекнува или користи стоки и услуги за цели надвор од неговата професионална или профитабилна дејност. Можноста за повлекување од договорот во согласност со ZVPot затоа НЕ важи за правни лица. Клиентот што се откажува од договор или нарачка мора да ја врати стоката неоштетена во оригиналното пакување и во иста количина, освен ако предметот е уништен, оштетен, изгубен или количината не е намалена без вина на потрошувачот. Во случај продавачот да утврди дека вратената стока е оштетена или дека вратената количина не се совпаѓа, потрошувачот е одговорен за намалувањето на вредноста на стоката, доколку намалувањето на вредноста е резултат на однесување кое не е апсолутно неопходни за утврдување на природата, својствата и функционирањето на стоката. Потрошувачот може да ги прегледа и тестира артиклите до степен кој е неопходен за да се утврди вистинската состојба. Само врз основа на намалување на вредноста на стоката поради однесувањето на потрошувачот, компанијата не може да му го одземе правото на потрошувачот да се повлече од договорот и со тоа да ја врати куповната цена. Се смета дека навреме сте ја доставиле изјавата за повлекување доколку ја испратите во рокот определен за повлекување од договорот. Потрошувачот го сноси товарот на докажување во врска со остварувањето на правото да се повлече од овој член. Ако веќе сте ја примиле стоката и сте се повлекле од договорот, мора да ја вратите стоката во рок од 30 дена од известувањето за повлекување од договорот преку препорачана пошта како пакет на нашата адреса: PJU d.o.o., Letališka 32j (2. nadstropje), 1000 Ljubljana. Се смета дека сте ја вратиле стоката навреме доколку ја испратите пред истекот на рокот за враќање од 30 дена. Ве молиме вратете ги производите како пратка, а не како писмо. Производите што се враќаат мора да бидат придружени со копија од фактурата и пополнет формулар за враќање на задната страна од фактурата. НЕ прифаќаме пакети за откуп. Во случај на повлекување од договорот, потрошувачот ги покрива само трошоците за враќање на стоката, кои се пресметуваат според ценовникот на поштата за испорака и зависи од видот и големината на пакетот. Потрошувачот не може да бара враќање на дополнителните трошоци што ги направил ако експлицитно одлучил за различен тип на пратка од најприфатливата стандардна пратка што ја нуди продавачот. Во случај на повлекување од договорот, компанијата ќе ги врати сите примени плаќања веднаш, или најдоцна во рок од 30 дена по добивањето на известувањето за повлекување од договорот. Компанијата ги враќа добиените плаќања на потрошувачот со истото платежно средство кое го користел потрошувачот, освен ако потрошувачот изречно побарал користење на друго платежно средство и потрошувачот не сноси никакви трошоци како резултат на тоа. Потрошувачот не може да бара надоместување на дополнителните трошоци што ги направил доколку експлицитно одлучил за различен тип на пратка од најприфатливата стандардна пратка што ја нуди компанијата. Доколку производот не работи правилно или не работи според вашите очекувања, ве молиме јавете се во нашата техничка служба на телефонскиот број, каде што нашите консултанти ќе можат да ви помогнат со потребните објаснувања. На овој начин ќе избегнете можна неправилна употреба на производот и оштетување на самиот производ, како и евентуално оштетување на други работи. Нема да можеме да ги разгледаме поплаките за производите за кои сметаме дека се оштетени поради неправилна или несоодветна употреба или однесување што не е апсолутно неопходно за да се утврди природата, својствата и функционирањето на стоката. Доколку сакате повторно да подигнете таков производ откако ќе ја одбиете жалбата, ние ќе ви го испратиме и ќе ви ги наплатиме трошоците поврзани со испораката на таков производ, но таков производ можете да подигнете на нашата адреса. Формуларот за повлекување на договорот можете да го најдете на линкот

ВИСТИНСКА ГРЕШКА

Потрошувачот може да ги бара своите права од материјален недостаток доколку го извести продавачот за дефектот во рок од два месеца од денот на откривањето на дефектот. Потрошувачот мора точно да го опише дефектот во известувањето за дефект и да му дозволи на продавачот да го прегледа предметот. Потрошувачот, кој правилно го известил продавачот за грешката, има право да бара од продавачот: да се отстрани дефектот на стоката или да се врати дел од исплатениот износ сразмерно на дефектот или да ја замени неисправната стока со нова, беспрекорна стока или ја враќа исплатената сума. Доколку не се оспори постоењето на дефект на стоката или неправилност во давањето на услугата, продавачот мора да го исполни барањето на потрошувачот од претходниот став во најкраток можен рок, но најдоцна во рок од 8 дена. Продавачот мора писмено да одговори на барањето на потрошувачот, најдоцна 8 дена по приемот на барањето, доколку се оспорува постоењето на дефект на стоката. Кога грешката е реална: ако стварта ги нема својствата потребни за нејзина нормална употреба или за сообраќај; ако предметот ги нема својствата потребни за конкретната употреба за која купувачот ја купува, но за кои продавачот знаел или требало да знае; ако стварта ги нема карактеристиките и карактеристиките кои се изречно или премолчено договорени или пропишани; ако продавачот доставил нешто што не одговара на примерокот или моделот, освен ако примерокот или моделот не се прикажани само за известување. Соодветноста на стоката за нормална употреба се оценува во однос на обичните стоки од ист тип и земајќи ги предвид сите изјави на продавачот за карактеристиките на стоката дадена од продавачот или производителот, особено преку рекламирање, презентација на производи или индикации за самата стока. Како се потврдува фактичка грешка? Купувачот може да ги оствари своите права поради материјален недостаток доколку не извести за дефектот во рок од два месеца од денот на откривањето на дефектот. Купувачот мора подетално да го опише дефектот во известувањето за дефект и да ни дозволи да го провериме предметот. Одредбите од законот што ги регулираат договорните обврски и Законот за заштита на потрошувачите се применуваат на одговорност за материјални грешки. Кога продавачот не е одговорен за материјални дефекти? Продавачот не одговара за материјалните недостатоци на стоката кои ќе станат очигледни откако ќе поминат две години од испораката. Дефект на стоката се смета дека веќе постоел во моментот на испораката доколку се појави во рок од шест месеци од испораката. Правата на потрошувачот истекуваат по две години од денот кога го известил продавачот за грешката. Формулар за пријавување фактичка грешка: Линк

ТРОШОЦИ и ИСПОРАКА НА СТОКАТА

Покрај куповната цена за нарачаните производи, купувачот е должен да ги плати и трошоците за испорака при прием на стоката. За испорака на нарачки на територијата на Република Словенија, пакетот ќе го доставува GLS Словенија. При плаќање со готовина при испорака, услугата за испорака на GLS наплаќа 1,99 €, во случај на плаќање со кредитна картичка или Paypal, нема таква провизија. Нарачаните производи се доставуваат на адресата што ја наведовте како адреса за испорака. Во случај на брза испорака, цената е 3,99 €. Времето за експресна испорака е 1-3 работни дена, стандардно 3-5. Испораките најчесто се вршат наутро. На денот на испораката, услугата за испорака на GLS ќе ве контактира пред да се испорача пратката. Во случај да не можете да го подигнете пакетот во моментот на испорака, услугата за испорака по договор ќе го остави пакетот во најблиската машина за пратки. ќе бидат вратени во централниот магацин. Во двата случаи, ќе бидете известени со СМС порака каде ве чека пакетот. Во случај на испраќање производи во земјите на Европската Унија, за пресметување на провизијата се користи ценовникот на услугата за испорака која ја презела пратката. За побрза достава или достава надвор од државата Словенија потребно е да се договорите по телефон или електронска пошта.

ГАРАНЦИЈА

Стоката има гаранција доколку така е наведено на гарантниот лист или фактурата. Гаранцијата важи доколку се почитуваат упатствата на гарантниот лист и при презентирање на фактурата.Гаранциските услови во согласност со Законот за заштита на потрошувачите важат за производите во онлајн продавницата. Формулар за враќање на артикал под гаранција: Линк

МИСТЕРЕН ПОДАРОК

Во случај на тврдење материјален дефект или право на повлекување од договорот, купувачот мора да ја врати целата содржина на пакетот - делумно враќање на средствата (за поединечни ставки во пакетот) не е можно. Во случај на барање за гаранција, купувачот има право да ја замени поединечната ставка што ја добил во пакетот (ова не важи за производите кои имаат ограничено време на употреба - на пр. батерии). Условите кои мора да се исполнат за враќање или замена на производот се наведени на веб-локацијата под наслов „Општи услови“

КОМУНИКАЦИЈА

Во случај на тврдење материјален дефект или право на повлекување од договорот, купувачот мора да ја врати целата содржина на пакетот - делумно враќање на средствата (за поединечни ставки во пакетот) не е можно. Во случај на барање за гаранција, купувачот има право да ја замени поединечната ставка што ја добил во пакетот (ова не важи за производите кои имаат ограничено време на употреба - на пр. батерии). Условите што мора да се исполнат за враќање на средствата или замена на производи се наведени на веб-страницата под насловот „Општи услови“.

ПРИГОВОРИ И СПОРОВИ

beffino.com се усогласува со важечките закони за заштита на потрошувачите и се стреми да ја исполни својата должност да обезбеди ефикасен систем за постапување по жалби. Во случај на проблеми, купувачот може да контактира со продавачот на телефонскиот број: +38617774260 или да поднесе жалба на е-пошта mk@beffino.com. Процесот на жалба е доверлив. Продавачот вложува максимални напори да ги реши сите спорови по мирен пат. Согласно законските норми, компанијата Пју доо не признава ниту еден давател на вонсудско решавање на потрошувачки спорови за надлежен за решавање на потрошувачки спорови, кои може да ги покрене потрошувачот согласно Законот за вон. -судско решавање на потрошувачки спорови. Потрошувачите имаат можност прво да ги решат споровите поврзани со нивната онлајн нарачка без учество на судот. Платформата за решавање на потрошувачки спорови преку Интернет е достапна на веб-страницата http://ec.europa.eu/consumers/odr/ или https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL Гореспоменатата регулатива доаѓа од Законот за вонсудско решавање на спорови на потрошувачи, Регулатива (ЕУ) бр. 2016/2004 и Директивата 2009/22/ЕЗ.

ПОДАТОЦИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ КОИ ГО Означуваат РЕГИСТАР И ВЛЕЗЕН БРОЈ

ПЈУ доо Седиште: Трг свебоде 1А, Чрномељ Број за регистрација: 8071080000 Даночен број: SI87709066 Даночен обврзник: ДА Упис во органот за регистрација: 16.10.2017 год Упис во регистарот: Срг 2017/41505 SKD: 46.190 – Неспецијализирано посредување за продажба на разни производи 47.910 – Трговија на мало по пошта или преку Интернет 47.990 – Друга трговија на мало надвор од продавници, тезги и пазари Место на пријавување: АЈПЕС Крањ

Заштита на лични податоци

Работиме напорно за да се осигураме дека вашите податоци се 100% безбедни кај нас. Ние ги чуваме личните податоци во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци и ги користиме исклучиво за да ги обезбедиме нашите услуги. Сепак, секогаш можете да побарате бришење на вашите податоци што ги чуваме, и ние веднаш ќе се усогласиме со ова. Доколку сакате да ве „заборавиме“, секогаш можете да се откажете со еден клик во е-пошта или СМС порака. Доколку сакате, можеме и трајно да ги избришеме вашите податоци, кои можете да ги побарате со испраќање писмена порака на адресата на е-пошта подолу. За повеќе информации во врска со обработката, ве молиме контактирајте на: info@kupi-hitro.si Општо Компанијата ПЈУ доо ја почитува и штити вашата приватност и е сопственик на веб-страницата kupi-hitro.si и управител на лични податоци. Оваа изјава за приватност се однесува на следните категории на поединци:
 • клиенти,
 • корисници на нашата веб-страница и потенцијални клиенти,
 • нашите добавувачи и деловни партнери. Ние ги обработуваме личните податоци само врз основа на претходно дефинирани, законски цели и користејќи соодветна правна основа. Можете да прочитате кои цели и правни основи ги користиме за секоја група поединци во точките подолу. Ние ги чуваме личните податоци само онолку колку што е неопходно за исполнување на целта за обработка за која ги собравме личните податоци. Кога обработуваме лични податоци врз основа на ваша согласност, ги обработуваме додека не ја отповикате. Периодите на задржување за обработка за индивидуална намена се подетално дефинирани во точките подолу. Ги собираме вашите информации кога не контактирате за производи, услуги или информации, се најавувате на нашите веб-локации, учествувате на јавни форуми или други активности на нашите дигитални алатки, одговарате на анкети на клиенти или на друг начин комуницирате со нас. Ние собираме податоци преку различни технологии, како што се „колачиња“. Можете да прочитате повеќе за колачињата подолу во делот ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА. Користење на лични податоци Ние ги обработуваме вашите лични податоци за различни цели, во зависност од односот што го имате со нас. Ако ја посетите нашата онлајн продавница Ако ја посетите нашата онлајн продавница, ние складираме и следствено читаме мали датотеки како колачиња на вашиот уред. Некои колачиња ни овозможуваат да ги поврзуваме вашите активности додека ги прелистувате нашите страници од моментот кога ќе го отворите прозорецот на веб-прелистувачот до моментот кога ќе го затворите. Во моментот кога ќе го затворите прозорецот на веб-прелистувачот, поврзаните колачиња се бришат. Ако сте добавувач или деловен партнер: Ние ги обработуваме вашите лични податоци заради исполнување на договорните обврски и ги чуваме 5 години од извршувањето на договорот или раскинување на деловната соработка. Во случај на спор, личните податоци ги чуваме до донесување на конечна одлука од надлежниот орган. Доколку купувате од нас Доколку купувате од нас како физичко лице, ние ги обработуваме вашите лични податоци со цел да ја обработиме вашата нарачка. Ова се информации за идентификација и контакт и информации за вашите нарачки. Користењето на податоци за целите на обработка на вашата нарачка значи дека ние користиме податоци за:
 • можност да се заврши нарачката онлајн
 • можност за комуникација со вас
 • Потреби за испорака на стоки - во овој поглед, можеме да ги проследиме вашите податоци до нашите транспортни партнери Вашето задоволство од нашите услуги го мериме врз основа на анкетата на NPS што ви ја испраќаме по е-пошта. Прашалникот го испраќаме до корисници по случаен избор кои купиле од нас во изминатиот месец. Резултатите од истражувањето ги чуваме само за наша сопствена употреба. br> Обработка врз основа на исполнување на законските обврски Мораме да исполниме и одредени обврски пропишани со закон. Ако ги обработуваме вашите лични податоци поради оваа причина, не ни треба ваша согласност за таква обработка на податоци. На оваа правна основа, ги обработуваме вашите податоци за идентификација и контакт, податоци за нарачки, имено со цел усогласување со важечките закони, кои во моментот на изготвување на меморандумот се особено следниве:
 • Кодекс на облигациони односи (ОЗ),
 • Закон за заштита на потрошувачите (ZVPot),
 • Закон за данок на додадена вредност (ZDDV-1),
 • Акт за даночна верификација на фактури (ZDavPR),
 • Закон за сметководство (ЗР),
 • Закон за електронски комуникации (ZECom),
 • Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам (ЗППДФТ-1). За таа цел, ние користиме лични податоци најмногу 10 години (плус тековната година) по последниот издаден документ во врска со вашата нарачка. Препраќање на вашите лични податоци Ние нема да ги препраќаме вашите лични податоци на други, освен во следниве случаи:
 • Кога поврзаните компании или трети лица вршат услуги во наше име, како што се одговарање на вашите барања, или доставување пакети и услуги на клиентите итн. На овие компании им е забрането да ги користат вашите лични податоци за други цели освен оние што ги баравме од нив или како што се бара со закон. Тие вклучуваат на пр. услуги за испорака, даватели на е-пошта итн.
 • Кога споделуваме лични информации во рамките на компанијата или со трети страни за да ја осигуриме безбедноста и безбедноста на нашите клиенти, да ги заштитиме нашите права и имот во согласност со правниот процес, или на друг начин кога имаме добра волја дека обелоденувањето е потребно со закон. Тие вклучуваат на пр. ИТ и финансиски консултанти, надворешни правни консултанти итн. Сите трети страни со кои споделуваме лични податоци се обврзани со посебен договор за заштита на личните податоци. Исто така, трети лица не смеат да ги користат овие лични податоци за цели надвор од личните податоци наведени во договорот. Безбедност и складирање на вашите лични податоци Безбедноста и доверливоста на вашите лични податоци се исклучително важни за нас. Нашата компанија редовно спроведува технички, административни и физички безбедносни мерки насочени кон заштита на податоците од неовластен пристап, откривање и употреба. Овие мерки вклучуваат:
 • Редовно ажурирање на софтвер, хардвер и апликативна опрема,
 • Обука на вработените,
 • Контрола над договорните процесори и
 • Обезбедување на деловни простории. Вашите права Вашите права можете да ги остварите со писмено контактирање на нас на адресата ПЈУ доо, Трг Свободе 1А, Чрномељ со референца заштита на лични податоци или преку е-пошта на info@kupi-hitro.si со предмет заштита на лични податоци. Ги имате следните права:
 • Пристап до лични податоци: може да побарате информации од нас за тоа дали ги обработуваме личните податоци за вас и, доколку го правиме тоа, можете да побарате пристап до личните податоци и информации за обработката (кои податоци ги обработуваме и од каде доаѓаат овие податоци).
 • Ограничување на обработката на личните податоци: можете да побарате од нас ограничување на обработката на вашите лични податоци (кога, на пример, се проверува точноста или комплетноста на вашите лични податоци).
 • Бришење на лични податоци: можете да побарате од нас да ги избришеме вашите лични податоци.
 • Отпечаток на лични податоци: можете да побарате да ви ги доставиме вашите лични податоци што ни ги дадовте во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат.
 • Приговор за обработка на лични податоци: имате право да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци кога се обработуваат за целите на директен маркетинг или да ги дадете вашите лични податоци на трети страни за цели на директен маркетинг.
 • Политика за колачиња

  PJU doo ја почитува и заштитува вашата приватност. Можете да прочитате овде како постапуваме со вашите лични податоци. Оваа политика за колачиња го опишува ракувањето со податоците обезбедени од колачиња и технологии слични на колачиња. Оваа политика е во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците на ЕУ и локалниот закон.

  Што се колачиња и зошто се потребни?

  Колаче е краток текст што веб-локацијата го испраќа до вашиот прелистувач кога ќе го посетите. На овој начин, веб-страницата ве препознава, запомнува информации за вашата посета и ви обезбедува пријателска и поедноставна онлајн услуга. Со помош на колачиња, ја прилагодуваме содржината на нашата веб-страница, се сеќаваме на вашите преференции и ја снимаме вашата посета на нашата онлајн продавница. Прелистувањето на нашата онлајн продавница е попријатно, побрзо и пред се поефикасно со колачиња. На нашата веб-локација користиме различни категории колачиња, кои се поделени на:
 • потребни колачиња
 • функционални колачиња и
 • колачиња за рекламирање или маркетинг. Потребни колачиња се колачиња без кои нашата веб-страница не работи. Овие колачиња автоматски се ставаат на вашиот уред и не може да се исклучат. Потребните колачиња не можат да ве идентификуваат и само обезбедуваат правилно прикажување на веб-страницата. Функционалните колачиња се колачиња кои овозможуваат различни функции на нашата веб-локација, како на пр поставување на јазикот, зачувување на кошницата итн. Ние ќе ги инсталираме овие колачиња само со ваша претходна согласност. Маркетинг колачињата се користат за доставување персонализирано рекламирање. Овие колачиња го креираат вашиот профил врз основа на податоците, врз основа на кои ви се прикажуваат огласи кои се од ваш интерес. Ние ќе ги инсталираме овие колачиња само со ваша согласност. Ве потсетуваме дека одбивањето на употребата на колачиња нема да го спречи прикажувањето на реклами на веб-локациите, бидејќи сепак ќе добивате огласи; рекламите што ќе ги гледате нема да бидат прилагодени на вашите интереси.
 • Уредување поставки за колачиња

 • Вие одлучувате дали ќе дозволите да се складираат колачиња на вашиот уред.
 • Можете да ги промените поставките за колачиња во секое време, на банерот на дното на страницата „Управување со колачиња“.
 • Кога ќе ја посетите нашата веб-локација, автоматски ќе се инсталираат само потребните колачиња. Ќе инсталираме колачиња за претпочитање и маркетинг само врз основа на вашата согласност.
 • Како да дадам согласност?

  Кога ќе ја посетите нашата страница за прв пат, ќе се отвори скокачки прозорец каде што можете да ги изберете соодветните поставки за колачиња. Можете да ги промените вашите поставки со кликнување на банерот „Управување со колачиња“ на дното на нашата веб-страница. Ќе се отвори скокачки прозорец каде што можете да ги уредувате вашите поставки за колачиња. Ако веќе сте ја посетиле нашата страница и сте ги потврдиле колачињата, можете да ги промените поставките овде: Управување со колачиња. Имајте предвид дека отфрлањето на рекламните колачиња нема да го спречи прикажувањето на рекламите, бидејќи сепак ќе видите ист број реклами како да сте прифатиле рекламни колачиња. Отфрлањето на рекламните колачиња ќе резултира само со тоа што гледате генерализирани реклами, но не и реклами приспособени на вашите желби и потреби. Можете исто така да ги контролирате и менувате поставките за колачиња во вашиот веб-прелистувач. За информации за поставките за колачиња, изберете го веб-прелистувачот што го користите. Ако ја промените или избришете датотеката со колачиња на вашиот прелистувач, го промените или наградите вашиот прелистувач или уред, можеби ќе треба повторно да ги оневозможите колачињата. Постапката за управување и бришење колачиња варира од прелистувач до прелистувач. Ако ви треба помош со ова, можете да погледнете во корисничката помош на прелистувачот. Можете исто така да го оневозможите следењето на Google Analytics на следниот линк https://marketingplatform.google.com/about/ . Можете да прочитате повеќе за колачињата на: http://youronlinechoices.com/ .

  Цели за кои се користат колачиња на нашата веб-страница

  Колачињата се користат на нашата веб-страница за различни цели, имено:
 • препознавање на корисникот при следната посета,
 • одржување на оценките на ставките што сте ги дале,
 • аналитика на веб-страница,
 • обезбедување на безбедноста на веб-страницата,
 • колаче за сесија за следење и одржување на количката,
 • колаче за испраќање порака за нецелосно купување,
 • работа на видео содржини,
 • работата на разговорот на страницата и
 • рекламирање. Ако имате какви било прашања или ви требаат дополнителни информации за колачиња или обработка на лични податоци, ве молиме контактирајте не на info@kupi-hitro.si.